Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KIS TÖRTÉNETEK NAGY EMBEREK

 • Geoge Enescu  virtuóz  módon  játszott  a  zongora  billentyűin  is.   Párizsi 

tartózkodása  alatt,  valamikor   századunk  első  évtizedeiben,felkereste   egy 

ismerőse,  egy   közepesnél  is   gyengébb  hegedűs,  s  addig  könyörgött 

Enescunak,  amíg  az  ráált,  hogy  koncertjén  kisérni  fogja.  Amikor  elérkezett  a 

hangverseny  ideje,  Enescu,  bár  időközben  megbánta  elhamarkodott  ígéretét, 

s  elindult  a  koncert  színhelye  felé.    Búsan  ballagott a  párizsi  utcán,  s 

egyszercsak  elébe  toppant  kedves  jó  barátja,  a  nagyszerű  zongorista, 

Walter  GiesekingEnescu  elmesélte,   milyen  nemszeretem  feladat  vár   rá, 

aztán  egy  hirtelenötlettel  megkérdezte  :

-  Walter,  nem  volna  kedved  velem  jönni ?

-   Elmehetek --  mosolygott  Gieseking  --  de  mit  csinálok,  amíg  te  zongorázol ?

-   Majd  lapozod  nekem  a  kottát  --  vágta  rá  Enescu,  belekarolt  barátjába,  s 

máris  indultak  együtt.   A  hangversenydobogón  Gieseking  Enescu  melett  ülve 

a  zongoránál,  együtt  szenvedett  vele,  mert  a  román  mester  minden  figyelme

és  bravúrja  ellenére  sem  tudott  összhangban  maradni  gyámoltja  hol

elakadó,   hol    megszaladónyirettyűjével.     Másnap  az  egyik  nagy  párizsi  lap 

hasábjain  a  következő  beszámoló  jelent  meg :   ,, A  koncertpodiumon  három 

férfiú  jelent  meg,  éspedig  igen  különös  elrendezésben.   Az  egyiknek  hege  -

dülnie  kellett  volna  --  ám  zongorázott.   A  másiknak  zongoráznia  kellett  volna  

de  az  a  kottát  lapozta.   És  az  az  egyén,  aki  egyetlen  megfelelő  feladatként, 

legfeljebb  a  kottát  lapozhatta  volna  --  az  viszont,  telyesen  érthetetlen okból, 

végig  hegedülte  az  egész  estét."

                                             ----------

 

 • Charles de  Cossé,Brissac  grófja,  francia  tábornagy,  a  spanyolok  ellen  viselt 

xvi.  századi  hadjáratok  egyik  parancsnoka,  minden  alkalommal,  amikor

a  tükör  elé  állt,  hogy  megborotválkozzék,  határozott  hangon  közölte

önmagával :  Charles de Cossé  az  isten  belőled  nemes  embert  csinált,

a  király  marsallt  csinált,  borotválkozz  hát,  hogy  te  is  csinálj  végre  valamit !

                                             ----------

 

 • Egy  ünnepi  vacsora  alkalmával  Bernarg Shaw  amellé  a  hölgy  mellé  került,

akibe  húsz  esztendővel  azelőtt  szerelmes   volt

-  Maga  kapott  tőlem  egy  holom  szerelmes  levelet --  sugta  az  író  szomszéd-

nője  fülébe.  --  Adja  el.   Most  nagyon  magas  árat  lehet  kapni  minden

kéziratomért.

-  Megesz  a  méreg  --  suttogta  vissza  a  dáma.  --  Már  rég  eladtam  őket.

                                             ----------

 

 • Augustus  császár  mindig  elfogadta  a  meghívást  ebédre,  vacsorára.

Egyszer  valaki  meghívta,  de  egészen  szerény  közönséges  ételeket

tálalt  fel  a  vendégnek.   Étkezés  után  Augustus --  félig  éhesen -- így

köszönt  el  vendéglátójától :

-  Nem  is  gondoltam  volna,  hogy  családtagnak  számítok  nálatok !

                                             ----------

 

 • VII.  Henrik  angol  király  lordkancellárját,  Morus Tamást,  az  Utópia

szerzőjét,  egy  rendkivüli  goromba  levéllel  követségbe  indította

i. Ferenc  francia  királyhoz.

-  Felség --  húzódozott  a  lordkancellár --  ha  én  ezt  a  levelet  átadom

a  francia  királynak,  az  nekem  a  fejembe  kerülhet.

-  Ebben  az  esetben  én  valamennyi,  Angliában  élő  franciának

leüttetem  a  fejét --  válaszolt  a  király.   A  bölcs  humanista  elmélázott :

-  Ez  nagyon  méltányos  intézkedés  lesz,  felség --  mondotta  végül.

-  Csak  attól  tartok,  hogy  egyetlenegy  levágott  francia  fej  sem  fog

az  én  nyakamra  illeni.

                                             ----------

 

 • Leverrier  francia  csillagász  megsejtette  a  Neptunus  bolygó  létezését,

kiszámította  pályáját  és  meg  is  jelölte  helyét  a  világűrben.

Röviddel  később  a  Neptunuszt  valóban  felfedezték  a  csillagász

által  megjelölt  helyen.   Amikor  Leverrier - nek  felajánlották,  hogy  nézze 

meg  a  Neptunust  távcsövön,  így  szólt :

-  Ez  engem  már  nem  érdekel.

                                            ----------

 

 • Egy  perzsa  király  elküldte  híres  orvosát  Musztafa  kalifához.   Az  orvos

megkérdezte  új  gazdája  udvari  emberétől,  hogyan  étkeznek  arrafelé

az  emberek.   Ezt  a  választ  kapta :

-  Csak  akkor  eszünk,  ha  éhesek  vagyunk,  s  étvágyunkat  akkor  sem

elégítjük  ki  teljesen.

-  Akkor  hát  itt  semmi  keresnivalóm  sincs -- mondta  csüggedten  az  orvos.

                                            ----------

 

 

 • A  Bertalan - éji  vérengzésből  a  későbbi  iv.  Henrik  csak  úgy  szabadult

meg,  hogy  látszólag  áttért  katolikus  hitre,  később  azonban  újra  a  francia

protestánsok  vezetőjeként  harcolt.   Hogy  az  egész  világ  elismerje

Franciaország  királyának,  1593 - ban  áttért  a  katolikus  vallásra,  s  állí-

tólag  ezzel  indokolta  tettét :

-  Párizs  megér  egy  misét !

                                             ----------

 

 • Torquato  Tassónak  komoly  szemrehányásokat  tett  apja  azért,  hogy

annyira  ragaszkodik  a  költészethez  és  általában  a  bölcselethez.   Tasso

nyugodtan  végighallgatta  az  atyai  intelmeket,  melyek  ezzel  a  kérdéssel

zárultak :

-  Végül  is,  mi  hasznod  lehet  bármilyen  bölcseletből ?

Tasso  nyugodtan  ezt  felelte :

-  A  bölcselet  tanított  meg  arra,  hogy  meg  nem  érdemelt  dorgálásaidat

csendes  szívvel  eltűrjem.

                                             ----------

 

 • Szerény  csomaggal  érkezett  meg  egy  alkalommal  Atlantic  City  legelőkelőbb

szállódájába  a  fiatal   Charlie  Chaplin.   Mikor  elébe  tették  a  vendégkönyvet,

látta,  hogy  a  listán  csupa  illusztris  név  sorakozik.  X.  herceg  és   kisérete..

Y hercegnő  és  kísérete...  és  így  tovább.     Chaplin  pillanatig  gondolkozott, 

majd  hogy  le  ne  maradjon  az  arisztokrácia  mögött,  elegánsan  bejegyezte :

Charlie....kísérete :  később !.

                                             ----------

 

 1. Galba, a  Nero  halála  után  trónra  került  római  császár,  hispániai  helytartó

korában  egy  lakomán  észrevette,  hogy  egy  fontos  udvari  személyiség

hevesen  csapja  a  szelet  a  feleségének.   A  számító  Galba  úgy  vélte,  hogy 

ez  a  kapcsolat  alkalmilag  még  hasznára  lehet,  s  mikor  a  lakomaterem

már  kiürült,  végignyúlt  heverőjén  és  mély  alvást  színlelt,  alkalmat  adva

ezzel  is  neje  csábítójának  a  mind  hevesebb  ostromra.   Miközben  a  párocska 

a  terem  távolabbi  sarkába  suttogott,  egy  szolga,  aki  közelben  halkan

besurrant,  megpróbált  a  horkoló  Galba  melletti  asztalról  elcsenni  egy 

értékes  aranyedényt.   A  fukarságáról  közmondásos  Sulpiciusok  nemzetségéből 

való  Galba  azonban  félig  hunyt  szemmel  is  észrevette  a  tolvajlást,  s 

odasziszegte  a  megrettent  szolgának :

-  Te  tökfilkó !  Nem  neked  alszom !

                                            ----------

 

 • Érdekes  találmányt  szabadalmaztattak  1880 - ban  Németországban.   A  hölgyek

számára  készült  sétakocsi  nagyméretű,  zárt  hengert  alkotó  első  kerekeinek

belsejében  két  erős  kutya  futott  volna,  s  ez  a  mozgás  hajtotta  volna  az  első

kerekeket  és  így  az  egész  kocsit.   A   hölgyek  számára  tervezett  kocsi  elvileg

müködőképes  volt,  de  gyártása  zátonyra  futott --  az  állatbarátok  ellenkezésén.

Ezt,  a  tulajdonképpen  használatlan  találmányt  előzőleg,  1870 - ben  az  Egyesült 

Államokban  is  elfogadták   szabadalomként.   A  valóságban  azonban  egyik 

országban  sem  alkalmazták.

                                            ----------

 

 • Egy  londoni  kórház  orvosát --  befolyásos  támogatóinak  köszönhetően

kinevezték  Viktória  angol  királynő  tiszteletbeli  főorvossává.   Másnap

a  kórház  falaira  az  angol  nemzeti  himnusz  kezdő  sorát  írták  fel  az

orvos   ,,orvos" :  ,, Isten,  óvd  a  királynőt !"

                                            ----------

 

 • I. Károly  angol  király  egyik  1633 -ban  kiadott,  akkoriban  nagy  zavart

kíváltó  rendelete  az  úgynevezett  Book  Of  Sports  volt,  amely  megengedte,

hogy  vasárnap  is  gyakorolhassák  a  különféle  sportjátékokat.   A  rendelet

kiváltotta  mind  az  egyház,  mind  a  földesurak  ellenkezését,  mivel  elvonta

a  népet  a  templombajárástól,  illetve  a  sürgös  mezei  és  ház  körüli

munkáktól.

                                                          ----------


 • Luis  Pasteur,  a  nagy  francia  tudós,  a  veszettség  elleni  védőoltás

felfedezője,  valami  csekélységen  összeveszett  Paul  Cosagnac  íróval.

Cosagnac  felindulásában  párbajsegédeket  küldött  a  tudóshoz,

és  fegyveres  elégtételt  követelt  tőle.

-  Fegyveres  elégtétel?  -  tünődött  Pasteur.  -  Amennyire  a  párbajkódexet

ismerem,  mint  kihívott  fél,  a  fegyvert  én  választom  meg.

-  Természetesen  -  hagyták  rá  az  urak.

-  Hát  kérem  -  jelentette  ki  Pasteur  -,  itt  van  két  egyforma  kolbász,

én  ezeket  választom.  Az  egyikben  a  hús  közé  keverve  strichnin  van.

  Cosagnac  úr  egye  meg  az  egyiket,  a  másik  nekem  marad.  Az  első  harapás  joga

 természetesen  Cosagnac  úré.

   A  párbaj  elmarad.

                                                     -----------


 • Egy  új  egyetem  ünnepi  megnyítójának  tiszteletére  rendezett  díszebéden

 Ernst  Haeckel,  a  nagy  német  biológus,  Darwin  munkájának  folytatója,  egy

 pap  memellett  ült.  Ebéd  után  a  pap  szivart  vett  elő,  Haeckel  átnyújtotta  a

 gyufát.  A  pap  rá  akart  gyújtani,  de  a  gyufa  kialudt,  mielőtt  a

 szivar  izzani  kezdett  volna.

-  Nézze  csak  -  szólalt  meg  a  pap  -,  kialudt  a  tudomány  fénye!

-  Semmi  rendkivüli  nincs  ebben.  Az  egyház  kezében  máskor  is

 kialudt  már  -  válaszolta  Haeckel.

                                                     --------  --  

 

 • Szolimán  szultán  1641 - ben  sereget  küldött  Majláth  erdélyi  vajda  ellen.

  A  sereget  Ahmed  nikápolyi  basa  vezette,  de  sehogy  sem  boldogult

 Fogaras  várával,  ahova  Majláth  behúzódott.  Ekkor  alkudozni  kezdett,

 s  esküt  tett  Majláthnak,  akivel  találkozni  akart :

-  Esküszöm,  hogyha  Majláth  kij9n  Fogaras  várából,  míg  nap  lesz  az  égen,

 egy  haja  szálának  sem  lesz  bántodása.

Majláth  díszruhába  öltözve  kilovagolt  a  várból,  a  basa  pedig  négy  túszt

 adott  cserébe,  de  közlegényeket  öltöztetett  drága  ruhákba.  Aztán  pompás

 lakoma  következett,  mely  estig  tartott,  s  akkor  a  basa  elfogatta  Majláthot.

 Amikor  ez  a  basa  esküvőjére  hivatkozott,  ez  volt  a  válasz :

-  Arra  esküdtem,  hogy  nem  bántalak,  míg  nap  lesz  az  égen ;

 most  már  nincs  az  égen,  tetszett  volna  előbb  hazamenned!

                                                     -------------

 

 • A  Hat  szerep  keres  egy  szerzőt  bemutatója  után  egy  írótársa  melegen

 gratulált  Pirandellónak  nagy  vitákat  kiváltó,  formabontó  színműve  lelkes

 fogadtatásához.  De  nem  állotta  meg,  hogy  a  szívélyes  kézrázások

 közé  egy  kis  kritikát  ne  csempésszen.  A  sűrű  bókok  végéhez  odabiggyesztette!

-  Azért  van  valami  ebben  a  darabban,  ami  zavarja  az  embert...

-  Van  persze  -  helyeselt  a  szerző.  -  A  siker,  amit  arattam  vele.

                                                     ------------

 

 • A  Kon - Tiki  expedíció  útnak  indulásakór  a  brit  Admiralítás  küldötte

 melegen  ajánlott  egy  port,  amelyből  két  csipetnyi  a  vízbe  szórva

 elriasztja  a  cápákat.

-  Uram  -  kérdezte  Thor  Heyerdahl  -  a  por  hatása  biztos?

-  Maguk  is  ezt  akarjuk  megtudni  -  válaszolta  az  angol.

                                                      ------------

 

Tolvaj  lopozott  Naszreddin  házába.

-  Uram  -  sugta  oda  a  felesége  -  tolvaj  jár  a  házunkban.

Mire  Naszreddin :

-Csitt,  meg  ne  moccanj,  hátha  talál  valamit  nálunk,  amit  majd  elvehetünk  tőle.

                                                    ------------

 

Egyszer  Vlad  Tepest  felkereste  egy  külföldi  kereskedő,  s  áruját

 és  pénzét  szekerén  hagyva,  a  fejedelem  palotájában  szállt  meg.

 Éjszaka  arra  ment  egy  tolvaj,  és  ellopott  e  pénzből  száz  aranyat.

 A  kereskedő  panaszt  tett  Vlad  Tepesnél,  aki  megnyugtatta,

 hogy  a  pénz  majd  előkerül.  El  is  fogták  a  tolvajt,  de  a  fejedelem

 parancsára  nem  100  aranyat  tettek  vissza  a  kereskedő  erszényébe,

 hanem  101 - et.  Reggel  a  kereskedő  megszámolta  pénzét,  s  jelentette,

 hogy  egy  arannyal  többet  talált.  Erre  a  fejedelem  ezt  mondotta :

-  Menj  békességben.  Ha  nem  vallottad  volna  be  ezt  az  egy

 aranyat,  a  tolvajjal  együtt  húzattalak  volna  karóba.

                                                    ------------

 

Amikor  Leopold  osztrák  herceg  Svájc  megrohanását  tervezte,

 és  erről  tanácskozott  az  előkelőségekkel,  megkérdezte  udvari  bolondját  is,

 mit  tart  a  dologról.  A  bolond  véleménye  ez  volt :

-  Valamennyien  csak  azon  törítek  a  fejeteket,  hogyan  vonuljatok

 be  Svájcba,  de  senki  sem  gondol  arra,  hogyan  fogtok  kivonulni!

 A  jóslat  prófétához  illett,  mert  a  svájciak  1386 - ben  kiverték  a

 támodásokat,  s  a  csatában  maga  a  herceg  is  életét  vesztette.